نظرات مردمی در بهبود ارائه خدمات
نام خدمت
پیشنهادات
1.  احساس رضایت از خدمت دریافت شده
2.  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
3.  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها



بروزرسانی کد امنیتی